5193 sayılı Optisyenlik Hakkında Kanun’a 7063 sayılı Kanun ile eklenen Geçici Madde 4 hükmü uyarınca 17.03.2019 günü yapılan Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği Genel Kurulu’na ilişkin olarak T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanlığı’nca 17/03/2019 tarihli olarak “Mazbata” mahiyetinde düzenlenen “TESLİM TEBELLÜĞ BELGESİ ” (ekleri ile 38 sayfa) ve Bakanlığın internet sitesinde 20.03.2019 tarihli Genel Kurul’daki seçimlerin neticesinin ilân edilmesi üzerine ilk olarak toplanan Birlik Merkez Yönetim Kurulu’nun faaliyete başlamak üzere görüştüğü muhtelif konular.

1) Birlik Merkez Yönetim Kurulu:17 Mart 2019 tarihinde Sağlık Bakanlığı’nın dâveti üzerine Ankara’da gerçekleştirilen ilk Genel Kurul’da seçilen Birlik Yönetim Kurulu asıl üyeleri,seçilen üyelerden Mahmut YETİM’in 18/03/2019 tarihli yazısı üzerine,toplantı çağrısında bulunan Mahmut YETİM’in öncülüğünde toplanan Birlik Merkez Yönetim Kurulu’nun  aşağıdaki şekilde teşekkülüne ve görev dağılımına oybirliği ile karar vermiştir.

Başkan Mahmut YETİM

Başkan Yardımcısı Turgut VARDİ

Genel Sekreter Engin BULUT

Genel Sekreter Yardımcısı İlker AKGÜL

Genel Sayman Adil Kutay ORUÇ

Üye Sırrı ALAN

Üye Mahmut AYDIN

Üye Mustafa UMA

Üye Cuma REYHAN Seçilmişlerdir.

2) Birlik Yüksek Disiplin Kuruluna seçilen Asil Üyeler kendi aralarında görev taksimi yapmış

Başkan Mehmet ŞEKER

Başkan Yardımcısı Mehmet KAHRAMAN

Sekreter Fatih KABAKÇI

Üye İhsan EROĞLU

Üye Vedat DURAK seçilmişledir

3) Birlik Denetleme Kuruluna seçilen Asil Üyeler kendi aralarında görev taksimi yapmış

Başkan Ergün KARAÇANAK

Başkan Yardımcısı Ferhat SAYIM

Sekreter Kazım ANLAŞBAY  seçilmişlerdir.

4) Birlik Merkez Yönetim Kuruluna, 5193 sayılı Kanun’a eklenen Geçici Madde 4 hükmü uyarınca, seçimden itibaren bir ay içinde, odalar ile Birliğin yurt içindeki ve yurt dışındaki faaliyetleri, organları, görevleri, toplantıları, karar alış usûlleri, gelirleri, giderleri, organlar için seçim, seçilme yeterliliği, seçimlerin yapılış usûlü, meslekî sicil, hizmet bedellerinin ve aidatın tespiti, disiplin cezaları ile infaz ediliş usûlü, odalar ve Birlik ile ilgili diğer iş ve işlemlerle ilgili yönetmeliği ve gerekirse yönetmelikleri hazırlamak üzere; en az üç kişiden oluşan bir komisyon teşkiline, ihtiyaç duyulması hâlinde başka komisyonlar kurmasına ve bu yönetmeliklerin iki ay içerisinde Resmî Gazete’de yayımlatılması ile yürürlüğe konulması ve bu hususlarda gerekli iş ve işlemlerin hemen başlatılması için Birlik Başkanı’nın yetkilendirilmesine oybirliği ile yetki verilmiştir.

5) Birlik Merkez Yönetim Kurulu’nun çalışmalarına katkıda bulunmak üzere gerektiğinde yardımcı ihtisas komisyonları kurmaya, çalıştırmaya ve bunların çalışmalarına son vermeye; kurulacak komisyonların iş niteliği, üye adedi ve görevlendirilecek kişilerin tespiti konusunda Birlik Yönetim Kurulu Başkanı’nın yetkili kılınmasına; Komisyonlara seçilenlerin, ilk toplantılarını Birlik Merkez Yönetim Kurulu Genel Sekreteri’nin dâveti üzerine yaparak aralarından bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir raportör seçmeleri, her komisyonun bir karar defterinin bulunması ve bu defterlerin Birlik Merkez Yönetim Kurulu nezdinde saklanması;komisyon başkanlarının, Birlik Merkez Yönetim Kurulu’nun bilgisi ve tasvibi ile komisyonlarını toplantıya davet etmeleri, çalışmalarının gerektireceği sürelerde komisyon üyelerinin çoğunluğunun isteği üzerine veya Birlik Merkez Yönetim Kurulu tarafından Birlik Merkez Yönetim Kurulu ile birlikte tespit edilen yerde ve zamanda toplantılar yapılması; komisyonların aldıkları kararlara ilişkin teklifleri yazılı olarak Birlik Merkez Yönetim Kuruluna sunmaları ve teklif edilen hususların Birlik Merkez Yönetim Kurulu tarafından gündeme alıp görüşülmesi şeklinde usûl belirlenmiştir.

5) 7063 sayılı Kanun ile 5193 sayılı Optisyenlik Hakkında Kanun’a eklenen Geçici Madde 4’de yeralan “Birlik Merkez Yönetim Kurulu en az yüz meslek mensubunun faaliyette bulunduğu yerlerde kurulacak olan optisyen-gözlükçüler odalarının faaliyette bulunacağı iller ile yüzden az meslek mensubunun faaliyette bulunduğu illerin oda bölgelerini tespit ederek odaların kuruluşunu karara bağlar.” hükmü uyarınca durum değerlendirilmiş olup, en az 100 meslek mensubunun faaliyette bulunduğu iller ve buralarda kurulacak olan optisyen-gözlükçüler odaları ile 100’den az meslek mensubunun faaliyette bulunduğu illerin oda bölgelerinin tesbit edilmesi iş ve işlemlerinin hemen başlatılması ve bu hususta gerekirse bölgeler esasında toplantılar düzenlemesi suretiyle odaları ve kurucu yöneticileri tesbit edilip tesbit olunanların görevlendirilmeleri yoluna gidilmesi oybirliği ile kararlaştırılmıştır.

Adana 127, Ankara 595, Antalya 444, Aydın 102, Balıkesir 113, Bursa 294, Denizli 101, Gaziantep 101, Hatay 100, Mersin 150, İstanbul 1477, İzmir 536, Kayseri 144, Kocaeli 156, Konya 227, Manisa 106, Muğla 110, Samsun 122 olduğu görülmüştür.

Sınırları içinde oda kurmak için yeter sayıda optisyen-gözlükçü bulunmayan illerdeki meslek mensuplarının hangi illerdekiler ile birlikte kurulacak odaya kaydolacağı ve oda merkezinin hangi ilde olacağı hususlarının tesbitinde; memleketin coğrafyal durumu ve ulaşım imkanları ile meslek mensuplarının topluca bulundukları iller gözönüne alınarak ve bu hususta gelen taleplerde   Merkez Yönetim Kurulun’ca değerlendirilerek işlem yapılması ve bu arada en yakın odaya kaydın esas alınması suretiyle kurulacak odalar ve oda yöneticileri tesbit edilmek suretiyle görevlendirilmeleri prensibi oy birliği ile kabul edilmiştir.

Ayrıca, yukarıda belirtilen şekilde kuruluşları sağlanan odaların, Birlik Merkez Yönetim Kurulu’nun yapacağı tebligattan itibaren .ir ay içinde genel kurullarını toplayarak mevzuatta belirtilen kurulları ile Birlik Genel Kurulunda kendilerini temsil edecek olan mümessillerini seçme işlemlerinin gecikmeksizin yürütülmesine oybirliği ile kararlaştırılmıştır.

Bütün Meslektaşlarıma önemle duyurulur.

Birlik Merkez Yönetim Kurulu Adına

Başkan : Mahmut YETİM

Ekleme Tarihi : 25.03.2019 Görüntülenme Sayısı : 257018

SOSYAL MEDYA

BÜLTENE ABONE OL

Basında Biz