Değerli Üye Meslektaşlarımız,

Bilindiği üzere Pandemi nedeniyle Mart 2020 dönemi içerisinde gerçekleştirilmesi planlanan Olağan Genel Kurul Toplantımız ileri bir tarihe ertelenmiş idi. 1 Haziran 2020 tarihi itibari ile “Yeni Normal Hayat “ uygulamasına geçilmesi sonrası ilimiz Valiliği Hıfzıssıhha Kuruluyla 08.06.2020 tarihinde gerçekleştirilen yazışma sonucu genel kurul toplantısının alınan karar gereği 31.07.2020 tarihine kadar gerçekleştirilemeyeceği bilgisi paylaşılmasına rağmen Türk Optisyen Gözlükçüler Birliği Merkez Heyeti Başkanlığının  25.06.2020 tarih ve 2020/64 sayılı yazısı ile Ağustos-Eylül 2020 dönemlerinde Genel Kurul Toplantısının tamamlanması istenmektedir.

Odamızın; Olağan Genel Kurul Toplantısı ile ilgili yeniden Fatih İlçe Seçim Müdürlüğü ile gerçekleştirdiği sıralı görüşmeler sonrasında 02 Temmuz 2020 tarihinde ifa edilen Olağan MYK toplantısında alınan karar gereği Seçimlerimiz, 29 Kasım 2019 tarihine kadar üyelik işlemlerini tamamlayan üyelerimizin katılımı ile  aşağıdaki gündem dahilinde 22-23 Ağustos 2020 tarihinde Etiler Anadolu Lisesinde  gerçekleştirilecektir.

Genel Kurul toplantısına katılımınız ile ilgili odamız tarafından davet mektubu gönderilmiştir. Genel kurul toplantısına üyelerimiz dışında misafir ve/veya katılımcı alınmayacaktır. 5193 sayılı Optisyenlik Hakkında Kanun’un Geçici 4 üncü maddesi gereği faaliyette bulunan meslektaşlarımızın  3 ( üç ) ay içerisinde üye olanların katılabileceklerini hatırlatırız.

Bilgilerinize,

 

Genel Kurul Davet Mektubu

5193 sayılı Optisyenlik Hakkında Kanun’un ek 1 inci maddesi ile kurulmuş bulunan optisyen-gözlükçüler odamızın, aynı Kanun’un geçici 4 üncü maddesinin beşinci fıkrasında belirtilen ilk ve ikinci genel kurulu; aşağıda belirtilen yerde ve günlerde, aşağıda gösterilen saat dilimleri arasında ve aşağıdaki gündem ile yapılacaktır:

Birinci Genel Kurulun Yapılacağı Yer       : I.Bölge İstanbul Optisyen-Gözlükçüler Odası

2) I. Genel Kurulun Yapılacağı Tarih      :  15/08/2020 (Cumartesi)- 16/08/2020 (Pazar)

    a) Genel Kurul Görüşmeleri  İçin.        :  15/08/2020 (Cumartesi)-Saat: 09:oo-17:oo

    b) Organ ve Mümessil Seçimleri İçin.   : 16/08/2020 (Pazar)-Saat: 09:oo-17:oo

İkinci Genel Kurulun Yapılacağı Yer.      : Etiler Anadolu Lisesi

Kültür Mahallesi Nisbetiye Caddesi No:56              Akmerkez  Yanı Etiler- Beşiktaş / İSTANBUL  

    2) II. Genel Kurulun Yapılacağı Tarih      :  22/08/2020 (Cumartesi)- 23/08/2020 (Pazar)

    a) Genel Kurul Görüşmeleri  İçin         :  22/08/2020 (Cumartesi)-Saat: 09:oo-17:oo

    b) Organ ve Mümessil Seçimleri İçin.   : 23/08/2020 (Pazar)-Saat: 09:oo-17:oo

3) Gündem:

    a) Genel Kurul Görüşmeleri             :

i.    Yoklama

ii.    Açılış ve saygı duruşu

iii.   Genel Kurul Başkanlık Divanı için seçim ve divan teşkili

iv.   Oda kurucu yönetim kurulu çalışma raporunun müzakeresi ve onaylanması

vi.   Yönetim kurulunun bilânçosunun tedkiki ve kabulü hâlinde ibra edilmesi

vii.  Oda denetleme kurulu raporunun müzakere edilip onaylanması

viii. Odanın gelecek dönem bütçesinin görüşülüp onaylanması

ix.   Yönetim kurulunca teklif edilen veya oda üyelerince teklif edilip genel kurulun ekseriyetince kabûl olunan konuların müzakere edilip karara bağlanması

x.    Oda organları için aday olanların tesbiti ve adayların kendilerini tanıtıp programlarını anlatmaları

xi.   Dilek ve temenniler

    b) Seçimler :

i.    Yönetim kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçilmesi,

ii.   Denetleme kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçilmesi,

iii.  Disiplin kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçilmesi,

iv.  Odayı Birlik Büyük Genel Kurulu’nda temsil edecek olan asıl ve yedek mümessillerin seçilmesi

II- Bu 15.08.2020 – 16.08.2020 tarihlerindeki toplantıda yeterli çoğunluk sağlanmadığı takdirde, genel kurul toplantısı 22/08/2020-23/08/2020  günlerinde II. Toplantı için belirlenen yerde ve  saat dilimleri içinde ve aynı gündem ile çoğunluk şartı aranmaksızın yapılacaktır.

    III- 5193 sayılı Optisyenlik Hakkında Kanun ve 6643 sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanunu ile 24.05.2019 tarihli ve 30783 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği Yönetmeliği’nin ilgili hükümlerine göre;

1) Oda organları üyeliklerine ve Birlik Genel Kurulu mümessilliğine seçilmenin genel şartlarından olarak; odaya kayıtlı bulunmak ön şartı yanında, (1) yıldan fazla ağır hapis veya (3) yıldan fazla hapis cezasına veya meslekî bir suçtan dolayı hürriyeti tahdit eden bir cezaya (hapis cezasına) veya meslek ve sanatın geçici olarak tatili cezasına mahkûm olmamak veyahut geçici olarak san’at icra etmekten yasaklanmamış bulunmak şartlarını haiz olmak gerekmektedir.

2) Seçilmenin özel şartlarından olarak;

i. Oda disiplin kurulu üyeliğine seçilebilmek için, yurtiçinde en az (5) yıl,

ii. Birlik Büyük Genel Kurulu mümessilliğine (ve dolayısı ile Birlik Büyük Genel Kurulu’nca, Birlik Merkez Yönetim Kurulu üyeliğine) seçilebilmek için, en az (5) yıl,

iii. Mümessilliğe seçilmiş olmak kaydı ile (Birlik Büyük Genel Kurulu’nca) Birlik Yüksek Disiplin Kurulu üyeliğine seçilebilmek için ise, en az 15 yıl,

fiilen meslek icra etmiş olmak şartını haiz olmak gerekmektedir.

3) Belirtilen şartları haiz olmaksızın seçilecek olanların organlardaki üyelikleri ve Birlik Büyük Genel Kurulu mümessillikleri düşürülecektir.

4) Zikredilen Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin (2) numaralı fıkrası ve 6643 sayılı Kanun’un ilgili hükümleri uyarınca; üyelerin, oda genel kurulu toplantısına katılmaları ve seçimlerde oy kullanmaları mecburîdir. Mazereti sebebiyle genel kurul toplantılarına katılmayacak ve seçimlerde oy kullanmayacak olanlar, mazeretlerini bir hafta içerisinde oda yönetim kuruluna yazılı olarak bildirmek zorundadır. Bu süre içerisinde mazeret bildirmeyenler veya bildirdikleri mazereti geçerli kabûl edilmeyenler hakkında, aynı Kanun’un 8 inci maddesinin ikinci fıkrasında öngörülen malî müeyyide (para cezası) uygulanacaktır.

Bilgilerinize,

Ekleme Tarihi : 20.07.2020 Görüntülenme Sayısı : 94720

SOSYAL MEDYA

BÜLTENE ABONE OL

Basında Biz